PrávnyGuru.sk - Ochrana osobných údajov a reklamačné podmienky

Reklamačné a obchodné podmienky

Ak vám správa nebude doručená v určený čas, môžete požiadať o reklamáciu a budú vám vrátené peniaze za vašu SMS správu.
O reklamáciu môžete kedykoľvek požiadať na adrese guru@pravnyguru.sk

Verejný prísľub: Garancia vrátenia odmeny za poskytnutie právnej rady klientovi spoločnosti Fridrich Lawyers, s.r.o.

Advokátska kancelária Fridrich Lawyers, s.r.o. so sídlom Dunajská 6, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 864 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. 60065/B (ďalej len ,,poskytovateľ"), ktorá je prevádzkovateľom internetovej platformy www.pravnyguru.sk (ďalej len „internetová platforma“), týmto dáva svojim klientom - objednávateľom právnych rád poskytovaných prostredníctvom internetovej platformy verejný prísľub garancie vrátenia odmeny za poskytnutie právnej rady v plnej výške za podmienky, že klientom objednaná a prostredníctvom SMS správy zaplatená právna rada nebude poskytovateľom poskytnutá:
a) v lehote 2 hodín od doručenia žiadosti o poskytnutie právnej rady – Expresnej odpovede a zaplatenia odmeny za poskytnutie právnej rady vo výške 19,90 EUR s DPH prostredníctvom SMS,

b) v lehote 1 pracovného dňa od doručenia žiadosti o poskytnutie právnej rady – Rýchlej odpovede a zaplatenia odmeny za poskytnutie právnej rady vo výške 9,90 EUR s DPH prostredníctvom SMS.

Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť klientovi celú zaplatenú odmenu do 30 dni po tom, čo dôjde ku kumulatívnemu splneniu týchto podmienok:

a) právna rada nebola klientovi poskytnutá v lehote, ktorú si zvolil a zaplatil
b) odmena za poskytnutie právnej rady bola klientom prostredníctvom SMS v plnom rozsahu uhradená
c) klient do 15 dní od uplynutia lehoty na poskytnutie právnej rady podal žiadosť o vrátenie zaplatenej odmeny za poskytnutie právnej rady prostredníctvom elektronickej e-mailovej správy doručenej na adresu elektronickej pošty guru@pravnyguru.sk
d) klient preukázal hodnoverným spôsobom spoločnosti Fridrich Lawyers,s.r.o., že mu právna rada nebola poskytnutá v zaplatenej a zvolenej lehote
e) klientov nárok nebol uspokojený v reklamačnom konaní.
Klient je v žiadosti o vrátenie odmeny za poskytnutie právnej rady povinný uviesť názov banky a číslo účtu vo formáte IBAN, na ktorý žiada odmenu za poskytnutie právnej rady vrátiť.
Tento verejný prísľub je platný a účinný odo dňa jeho vyhlásenia poskytovateľom. Poskytovateľ má právo tento verejný prísľub kedykoľvek odvolať, pričom nárok klienta na vrátenie odmeny za poskytnutie právnej rady uplatnený počas platnosti tohto prísľubu ostáva zachovaný.Ochrana osobných údajov

Na webovom portáli pravnyguru.sk spracúvame vaše osobné údaje za účelom následnej komunikácie a overovania totožnosti.Cookies

Stránka PrávnyGuru.sk používa súbory cookies, aby zlepšila váš používateľský zážitok a aby zrýchlila posielanie vašej správy. Ak si súbory neprajete používať, prosím nastavte si svoj prehliadač.